بلوچ، عشایر ملازهی، جمعیت

بلوچ، ملازهی، جمعیت

جمعیت این طایفه در سال 1348 ش. حدود 2000 نفر بوده، ولی در حال حاضر حدود 3500 نفر برآورده می شوند.

افشار 167: 1370

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات