بلوچ، عشایر لاشاری، پیشینه تاریخی

بلوچ، لاشاری، پیشینه تاریخی

لاشاری ها از گذشته های بسیار دور در بلوچستان ساکن بوده اند، زیرا نام و نشان قدیمی در تاریخ بلوچستان در مآخذ مربوط به آن دارند. میرقنبر جد مردم طایفه لاشاری خواهرزاده میرمبارک جد مردم طایفه مبارکی بود. در جریان واقعه دادشاه سردار مهیم خان میرلاشاری، رئیس طایفه لاشاری مأمور دستگیری دادشاه شد و سرانجام دادشاه به دست سردار مهیم خان کشته شد. در همان هنگام سردار به دست برادر دادشاه “محمدشاه” کشته شد. پس از مهیم خان برادرش محمدخان به ریاست طایفه انتخاب شد.

افشار 121-120: 1370

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات