بلوچ، عشایر صالح زهی، تیره ها

بلوچ، صالح زهی، تیره ها

این طایفه دو تیره بیشتر ندارد: صالح زهی، شکرزهی

افشار 161: 1370

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات