بلوچ، عشایر شیرانی، تیره ها

بلوچ، شیرانی، تیره ها

این طایفه از 12 تیره محمّدانی توتان، هوت، گوچ کی، هیزم، گیتی، زیروان، کورانی، شهنوازی، گویجی، و سلیمانی تشکیل شده است. (وزارت آبادانی و مسکن، 59: 1348)

افشار 182-181: 1370

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات