بلوچ، عشایر شیرانی،قلمرو

بلوچ، شیرانی، قلمرو

مردم طایفه شیرانی (شیران زایی) در جنوب غربی بلوچستان در نواحی بنت، دشت های فنوج و کتیج زندگی می کنند.

افشار، 168: 1370

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات