بلوچ، عشایر شه بخش، مسکن

بلوچ، شه بخش (اسماعیل زهی)، مسکن

بیشتر خانوارهای طایفه شه بخش زیر چادر که از موی بز تهیه می شود زندگی می کنند. خانوارهای فقیر که تعداد دام آنان کم است از چادرهای کهنه و ارزان قیمت و یا از کپر استفاده می کنند.

افشار، 58: 1370

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات