بلوچ، عشایر شه بخش، ساختار ایلی

بلوچ، شه بخش (اسماعیل زهی)، انتخاب سردار

از گذشته های دور تا امروز سردار این طایفه از تیره های فقیرزایی انتخاب می شده است. هنگامی که سردار طایفه فوت کند، ریش سفیدان تیره ها در مجلس ختم سردار متوفی، جلسه ای تشکیل داده و سردار جدید طایفه را از بین پسران متوفی که شایستگی بیشتری دارد، انتخاب می کنند. در حال حاضر این طایفه شورایی اداره می شود و اخذ تصمیم در موارد مختلف توسط این شورا که روسای همه تیره ها در آن عضویت دارند به عمل می آید.

افشار، 57: 1370

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات