بلوچ، عشایر شهلی بر، تیره ها

بلوچ، شهلی بر، تیره ها

جنگیان زایی، یادگارزایی، زیرک زایی، محمدزایی، مهکوزایی، نخودزایی، عبدل زایی، کهرک زایی، عاشورزایی، میرخان زایی، رضایی زایی.

افشار  91: 1370

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات