بلوچ، عشایر شاهکی، قلمرو

بلوچ، شاهکی، قلمرو

مردم طایفه شاهکی در بخش بزمان شهرستان ایرانشهر زندگی می کنند. ییلاق آنان کوهستان مزار و قشلاقشان دامنه کوهستان مجاور دشت دلگان است.

افشار 120: 1370

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات