بلوچ، عشایر شاهکی، جمعیت

بلوچ، شاهکی، جمعیت

جمعیت این طایفه در سال 1348 ه.ش حدود 5500 نفر برآورد گردیده است.

افشار 120: 1370

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات