بلوچ، عشایر سیاهانی، جمعیت

بلوچ، سیاهانی، جمعیت

جمعیت این طایفه در سال 1348ه.ش حدود 5000 نفر بوده است. (وزارت آبادانی و مسکن، 1348، 31).

افشار 165: 1370

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات