بلوچ، عشایر سپاهی، قلمرو

بلوچ، سپاهی، قلمرو

مردم طایفه سپاهی در شهر سراوان و بخش جالق شهرستان سراوان زندگی می کنند.

افشار 166: 1370

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات