بلوچ، عشایر سپاهی، جمعیت

بلوچ، سپاهی، جمعیت

جمعیت این طایفه حدود 6000 نفر برآورد می گردد.

افشار 166: 1370

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات