بلوچ، عشایر سردازهی، تیره ها

بلوچ، سردارزهی، تیره ها

تیره های طایفه سردارزهی عبارتند از: میر، هوت، میر، نوخانی، بردیک، کوتون، سید، صابرو، جدگال، شیخ زاده، کوسک، جت.

افشار 182: 1370

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات