بلوچ، عشایر ریگی، مالکیت

بلوچ، ریگی، مالکیت

در نواحی عشایری مالکیت زمین به صورت جمعی می باشد، ولی در نقاطی که مردم طایفه ریگی علاوه بر دامداری به کشاورزی نیز اشتغال دارند، زمین های زراعی آبی به مالکیت خصوصی درآمده است و حدود اراضی یک خانوار از هنگامی که به کشت می پردازند، مفروز شده است.

افشار، 70: 1370

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات