بلوچ، عشایر رند، جمعیت

بلوچ، رند، جمعیت

جمعیت طایفه رند در سال 1348 ه.ش حدود پانصد نفر بوده است. (وزارت آبادانی و مسکن1348 ،51)

افشار 120: 1370

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات