بلوچ، عشایر رئیسی، قلمرو

بلوچ، رئیسی، قلمرو

مردم طایفه رئیسی در بخش های جالق و بم پشت شهرستان سراوان به سر می برند.

افشار 166: 1370

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات