بلوچ، عشایر رئیسی، جمعیت

بلوچ، رئیسی، جمعیت

جمعیت کنونی آن حدود 5000 نفر برآورد می گردد.

افشار 166: 1370

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات