بلوچ، عشایر دهواری، قلمرو

بلوچ، دهواری، قلمرو

مردم طایفه دهواری در بخش سیب وسوران شهرستان سراوان به سر می برند و 100 درصد اسکان یافته اند.

افشار 166: 1370

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات