بلوچ، عشایر دهانی، قلمرو

بلوچ، دهانی، قلمرو

قلمرو طایفه دهانی از شمال به دشت مرادآباد سوران، از جنوب به صلاح کوه، از شرق به کوه بلوچ و زامران، از جانب غرب به سرباز و ایرندگان محدود می باشد و مرکز طایفه در مورتان است.

افشار 161: 1370

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات