بلوچ، عشایر دهانی، جمعیت

بلوچ، دهانی، جمعیت

جمعیت این طایفه 2500 تا 3000 خانوار است و بزرگترین طایفه شهرستان سراوان به شمار می رود.

افشار 161: 1370

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات