بلوچ، عشایر جمال زهی، تیره ها

بلوچ، جمال زهی، تیره ها

تیره های این طایفه عبارتند از فقیرزایی، قربان زایی، دوست محمدزایی، ملازایی و مهراب زایی (وزارت آبادانی و مسکن، 1348، 44).

افشار 91: 1370

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات