بلوچ، عشایر تمندانی، قلمرو

بلوچ، تمندانی، قلمرو

عشایر تمندانی در ارتفاعات تفتان زندگی می کنند و مردمانی سالم و قوی هستند.

افشار 87-86: 1370

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات