بلوچ، عشایر بلیدی، قلمرو

بلوچ، بلیدی، قلمرو

مردم طایفه بلیدی در بخش های قصرقند و نیک شهر شهرستان چابهار و بخش های سرباز و راسک شهرستان ایرانشهر زندگی می کنند. این طایفه 100 درصد اسکان یافته و سرزمین آنان کوهستانی است.

افشار 168: 1370

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات