بلوچ، عشایر بلیدی، جمعیت

بلوچ، بلیدی، جمعیت

جمعیت طایفه بلیدیی در سال 1348 ش، حدود 7500 نفر بوده است.

افشار 168: 1370

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات