بلوچ، عشایر بلیدی، تیره ها

بلوچ، بلیدی، تیره ها

تیره های این طایفه عبارتند از: سعیدی، نوهانی، باشنده، دینارزایی.

افشار 168: 1370

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات