بلوچ، عشایر بزرگ زاده، تیره ها

بلوچ، بزرگ زاده، تیره ها

تیره های این طایفه عبارتند از:دنعمت الهی، شیخ زاده، سیدزاده، صاحب زاده، ملک زاده، دُرزاده، دهواری، سپاهی».

افشار 161: 1370

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات