بلوچ، عشایر بامری، مذهب

بلوچ، بامری، مذهب

مردم طایفه بامری سیستان و بلوچستان پیرو دین اسلام و مذهب شیعه اثنی عشری هستند.

افشار، 127: 1370

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات