بلوچ، عشایر بامری، تیره ها

بلوچ، بامری، تیره ها

تیره های بامری عبارتند از:

رودین زایی، دروش زایی، جمشیدزایی، فولادزایی، درکی، قنبرزایی، میرکازایی، تاجوزایی، عبداللهی، ساحی، شهدادزایی، خانی زایی، جنگوزایی، حوت رکشانی، کنارزایی، یوسف زایی، حیدرزایی، بامری، فراری، درایی، مکسان، بوخیرزایی، دکالی، حوت عباسی، تابکی، مالکی، نوابی.

افشار، 127: 1370

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات