بلوچ، عشایر انوشیروانی، قلمرو

بلوچ، انوشیروانی، قلمرو

مردم طایفه انوشیروانی در سراوان، کوهک، اسفندک و بین جاسک تا سریک شهرستان میناب به سر می برند.

افشار 165: 1370

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات