بلوچ، عشایر آسکانی، قلمرو

بلوچ، آسکانی، قلمرو

عشایر آسکانی در هنگ، مورتان، هیدوج و ناگ پهن در شهرستان های سراوان و ایرانشهر زندگی می کنند. سرزمین آنان کوهستانی و تپه ماهوری است.

افشار 166: 1370

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات