بلوچ، دشتیاری، آثار تاریخی

بلوچ، دشتیاری، آثار تاریخی، قلعه نوشیروان

«قلعه مخروبه ای به نام «قلعه نوشیروان» در دشتیاری وجود دارد که مربوط به دوران اسلامی است».

افشار 156: 1371

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات