آذری، قیدار (خدابنده)،زبان و لهجه

لهجه یا زبان: قیدار

برادر    qâradâš

باجناق           bâjânâq

پدر     ânâ-deda

پدربزرگ        boyok âtâ

پدرزن gaynâtâ

پسر     oqân

جاری qeynexâtun

خاله    xâle

خاله زاده        qalâu saqey

خواهر bâjey

داماد   korakau

دائی    dâye

دائی زاده        dâye ušâqey

دختر   qeze

زن (همسر)     ârvát

زن برادر         qârdâs ârvâdey

شوهر   âr

طایفه el

عروس gâlin

عمو     améi

عموزاده         amey usâqei

عمه     amma

مادر    ânâ

مادربزرگ       boyok âtâ

مادرزن          qeynana

مادرشوهر       qeynana

من      man

نوه      nava

وابستگان        qôm

هم ولایتی      ham koŝan

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات