گیلک، رستم آباد

ویژگی ها

آثار تاریخی

زبان و لهجه