کرد، کنگاور

ویژگی ها

آثار دیرینه شناسی

آثار تاریخی