کرد، کرمانشاه

ویژگی ها

آثار دیرینه شناسی

آثار تاریخی

زبان و لهجه

خاندان ها

بزرگان

بزرگان موسیقی

بازی ها

پوشاک

صنایع دستی