کرد، هرسین

ویژگی ها

آثار دیرینه شناسی

زبان و لهجه