کرد، مهاباد

ویژگی ها

آثار تاریخی

زبان و لهجه

بزرگان

بازی ها

پوشاک