کرد، سنندج

ویژگی ها

آثار تاریخی

خاندان ها

بزرگان

بزرگان موسیقی

پوشاک زنان

پوشاک مردان

صنایع دستی

هنر، فیلم مستند