کرد، سقز

ویژگی ها

آثار دیرینه شناسی

زبان و لهجه

خاندان ها

صنایع دستی