کرد، سرپل ذهاب

ویژگی ها

آثار دیرینه شناسی

آثار باستانی