کرد، اشنویه

ویژگی ها

آثار دیرینه شناسی

زبان و لهجه