منابع فارسی اقوام ایرانی​

 • آربری، ا. ج، 1365، شیراز مهد شعر و عرفان، ترجمه‌ی منوچهر کاشف، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
 • آریان پور، علیرضا، 1365، پژوهشی در شناخت باغ های ایران و باغ های تاریخی شیراز، تهران: فرهنگسرا.
 • آرین‌پور، یحیی، 1382، از نیما تا روزگار ما (تاریخ ادب فارسی معاصر)، چ چهارم، تهران: زوار.
 • آرین­پور، یحیی، 1387، از صبا تا نیما، ج 1، تهران: زوار.
 • آزما، حسین، 1375، شهر من داراب، انتشارات کاوه آزما.
 • آذری دمیرچی، علاء الدین، “جغرافیای تاریخی لنگرود”، هنر و مردم، مهر و آبان 1349، ش 97 – 96، ص ص 42 –
 • آگاهینامه، نشریه سازمان ملّی حفاظت آثار باستانی ایران، 1356، ش 27.
 • آگاهینامه، نشریه سازمان ملّی حفاظت آثار باستانی ایران، 1356، ش 26.
 • آگاهینامه، نشریه سازمان ملّی حفاظت آثار باستانی ایران، 1356، ش 21.
 • آگاهینامه، نشریه سازمان ملی، حفاظت آثار باستانی ایران، 1355، ش 19.
 • آگاهینامه، نشریه سازمان ملّی حفاظت آثار باستانی ایران، 1356، ش 7.
 • آل آقا، نظام­الدین، 1380، خا‌ندان‌ آل‌آقا:‌ شجره‌ و نوادگا‌ن‌ علامه‌ مجدد آقا‌ محمدبا‌قر وحید بهبها‌نی‌ (سرسلسله‌ خا‌ندان‌ آل‌آقا‌) و شرح‌ حا‌ل‌ علما‌ی خا‌ندان‌ آل‌آقا‌، قم: انتشارات فرهنگ آفتاب.
 • آیت ا…زاده شیرازی، باقر، “آب انبارهای حاشیۀ کویر”، مجلۀ باستان شناسی و هنر ایران، بهار و تابستان 1349، ش 5، ص ص 36 –
 • ابوذری، محمد؛ احمد تهرانی مقدم و سید عبدالمجید شریف زاده، 1378، آشنایی با میراث فرهنگی و هنری ایران، تهران: شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران.
 • احمدی طباطبایی، علی محمد، 1384، تاریخ مختصر سیاسی و اجتماعی بروجرد، تهران: حروفیه.
 • احمدی ملکی، رحمان، “پل دختران (قزلارکورپی سی)”، مجلۀ باستان شناسی و تاریخ، 1367، ش اول.
 • اربابی، بیژن، 1386، کارگاه صنایع (بافت)، تهران: شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران.
 • اردلان، شیرین، 1387، خاندان کرد اردلان در تلاقی امپراتوری­های ایران و عثمانی، تهران: نشر تاریخ ایران.
 • استادی، رضا، 1387، شرح احوال و آثار ملا مهدی نراقی و ملا احمد نراقی و خاندان ایشان، قم: نشر برگزیده.
 • استروناخ، دیوید، 1379، پاسارگاد، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.
 • اسلامی، الله قلی، بی تا، چهار بازار قدیمی در فارس، شیراز: چاپ کوروش.
 • اسلامی، حسین، 1373، جغرافیایی تاریخی ساری، تهران: جرس.
 • اسمیت، اریک ف.، 1376، پرواز بر فراز شهرهای باستانی ایران، ترجمۀ آرمان شیشه گر، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.
 • اشراق، محمد کریم، 1351، بزرگان جهرم، تهران: کتابفروشی خیام.
 • اصلاح عربانی، ابراهیم و گروه پژوهشگران، 1374، کتاب گیلان، ج دوم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 • اعتماد السلطنه، میرزا حسن بن علی، 1367، تاریخ منتظم ناصری، جلد سوم، تصحیح محمد اسماعیل رضوانی، تهران: دنیای کتاب.
 • اعتماد مقدم، فرخ، 1349، خاندان مقدم، تهران: انتشارات کیهان.
 • اعظم واقفی، حسین، 1374، میراث فرهنگی نطنز، ج اول، تهران: انجمن آثار و مفاخرفرهنگی.
 • اعظمی راد، گنبد دردی، 1382، نگاهی به فرهنگ مادی و معنوی ترکمن ها، بی نام.
 • افسر، کرامت اله، 1353، تاریخ بافت قدیمی شیراز، تهران: انتشارات انجمن آثار ملّی.
 • افشار، ایرج، 1367، بزرگان سیستان، تهران، نشر مرغ آمین.
 • افشار، ایرج، 1390، سیستان و بلوچستان‌نامه، تهران: کتابدار.
 • افشار سیستانی، ایرج، 1371، بلوچستان و تمدن دیرینه آن، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 • افشار سیستانی، ایرج، 1378، شناخت استان یزد، تهران: هیرمند.
 • افشار سیستانی، ایرج، 1370، عشایر و طوایف سیستان و بلوچستان، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 • افشار سیستانی، ایرج، 1369، نگاهی به آذربایجان شرقی، تهران: موسسۀ تحقیقاتی و پژوهشی رایزن.
 • افشار سیستانی، ایرج، 1354، یادگارهای یزد، جلد 1 و 2، تهران: انجمن آثار ملّی.
 • اقبال آشتیانی، عباس، 1388، تاریخ مغول، تهران: امیرکبیر.
 • اقتداری، احمد، 1348، آثار شهرهای باستانی سواحل و جزایر خلیج فارس و دریایی عمان، تهران: انجمن آثار ملی.
 • اقتداری، احمد، 1375، آثار و بناهای تاریخی خوزستان؛ دیار شهریاران، تهران: نشر اشاره، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
 • اقتداری، احمد، 1375، خوزستان و کهکیلویه و ممسنی، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
 • اقتداری، احمد، 1334، لارستان کهن و فرهنگ لارستانی، نشر فرهنگ ایران زمین.
 • اکبرزاده، پژمان، 1386، موسیقی دانان ایرانی، نشر روشنک.
 • اکبرزاده، داریوش، 1381، کتیبه های پهلوی (سنگ نگاره، سکه، مهر، اثر مهر، ظرف نبشته)، تهران: پازینه.
 • اکبری، پریوش، 1373، “معماری مساجد دورۀ خواررزمشاهی در خراسان”، پایان نامۀ کارشناسی ارشد باستان شناسی، دانشگاه تهران، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی.
 • الله وردیان طوسی، حسن، 1371، سفر به خراسان، مشهد: انتشارات کتابکده.
 • امام شوشتری، محمّد علی، 1348، مسجد جامع دزفول و تاریخچۀ آن، تهران: پرچم.
 • امیری، مصیب، 1384، بررسی آثار دشت های پس کرانه ایی خلیج فارس: “دارالمیزان و گله دار، لامرد، علامرودشت”، شیراز: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری فارس و دانشنامۀ فارس.
 • امیری، مهراب، 1350، خوزستان، چاپ شرقی.
 • امیری، مهراب، 1371، سیری در قلمرو بختیاری و عشایر بومی خوزستان، تهران: فرهنگسرا.
 • امینی، سیروس، 1393، شناسنامه و شجره­نامه خاندان امینی، تهران: نشر نهر.
 • انصاری شیرازی، علی بن حسین، 1371، اختیارات بدیعی، شرکت دارویی پخش رازی.
 • انصاری مود، محمد حسین و سعید معصومی، 1389، در جستجوی هویت شهری بجنورد، تهران: مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری.
 • ایزدپناه، حمید، 1350، آثار تاریخی لرستان، ج 2 ، تهران: انجمن آثار ملّی.
 • بابایی نیولویی، علی، 1389، نام‌آوران ارومیه، تهران: انتشارات تک درخت.
 • باستانی پاریزی، محمد ابراهیم، 1383، یعقوب لیث، تهران، نشر علم.
 • بامداد، مهدی، 1333، آثار تاریخی کلات و سرخس، تهران: تابان.
 • برقعی، سید محمد باقر، 1373، سخنوران نامی معاصر ایران، قم: نشر خرم.
 • بریان، بیبر، 1378، تاریخ امپراطوری هخامنشیان از کوروش تا اسکندر، ترجمۀ مهدی سمسار تهران، زریاب.
 • بشارت، سید احمد علی، 1375، کارنامه خاندان حسینی قائنی (بشارت)، اصفهان: انتشارات گل­بهار.
 • بناهای تاریخی در پناه قانون، حمام وزیر، 1376، اثر، ش 28 ، ص 197.
 • بناهای تاریخی در پناه قانون، 1375، اثر، ش 26 و 27.
 • بناهای تاریخی قزوین، 1371، قزوین: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 • بيگلري، فريدون، “گزارش مكان هاي نويافته ديرينه سنگي در بيستون”،مجله باستان شناسي و تاريخ، 1379، شماره پياپي 28، ص60 – 50.
 • بورکهات، تیتوس، 1365، هنر اسلامی؛ زبان و بیان، ترجمۀ مسعود رجب نیا، تهران: سروش.
 • بویل، جی. آ.، 1368، تاریخ ایران کمبریج، ترجمۀ حسن انوشه، تهران: امیرکبیر.
 • بهروزی، علی نقی، 1349، بناهای تاریخی و آثار هنری جلگه شیراز، انتشارات اداره کل فرهنگ و هنر استان فارس.
 • پدرام، محمود، 1373، تمدن مهاباد، تهران: هور.
 • پورجوادی، نصرالله، 1374، عین‌القضات و استادان او، تهران: اساطیر.
 • پورکاظم، کاظم، 1373، جغرافیای تاریخی خوزستان، اهواز: آیات.
 • پورکریم، هوشنگ، 1348، “جامه ها و هنرهای عامیانه در اینچه برون”، مجله هنر و مردم، شماره 79.
 • پورعلی، حسنعلی، 1374، دزفول، انتشارات افروز.
 • پویا، عبدالعظیم، 1371، سیمای باستانی شهر میبد، یزد: دانشگاه آزاد اسلامی میبد.
 • پیرنیا، محمّد کریم، 1366، مساجد در معماری ایران دورۀ اسلامی، تهران: جهاد دانشگاهی.
 • ترابی طباطبایی، جمال، 1355، آثار باستانی آذربایجان، تهران: انجمن آثار ملّی.
 • تسلیمی، نصرالله، مریم کیان اصل و دیگران، 1386، آشنایی با صنایع دستی ایران (1)، تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران.
 • تقوی، عابد، ایرج رضایی، 1388، باستان شناسی دوره اسلامی، تهران: فرهیختگان دانشگاه.
 • تقی نژاد، مهدی، 1384، مساجد کازرون، نشر کازرونیه.
 • تهرانی، شیخ آقا بزرگ، 1376، زندگی‌نامه و آثار شیخ طوسی، ترجمه‌ی علیرضا میرزا محمد و سید حمید طبیبیان، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • تهرانی مقدم، احمد، 1371، “کشف آثار معماری، ابزار سنگی و اشیاء سفالی در تپه شغالی پیشوا”، میراث فرهنگی، سال سوم، شمارۀ پنجم.
 • تنگستانی، محمد باقر، 1355، خاندان تنگستانی، تهران: گهر.
 • توللی، فریدون، “شهر باستانی فسا”، مجله آتشکده.
 • تیلیا، بریت، 1354، بررسی و مرمت در تخت جمشید و اماکن باستانی فارس، ترجمه کرامت اله افسر، تهران.
 • توحیدی، فائق، 1365، “مسجد جاجرم”، اثر ، ش 12 ، 13 ، 14، ص ص 106 –
 • ثبوتی، هوشنگ، 1371، تاریخ زنجان، زنجان: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 • ثبوتی، هوشنگ، 1370، زنجان، ج 4، به کوشش محمد یوسف کیانی، تهران: جهاد دانشگاهی، ص ص 232 –
 • جامعی، بیوک، 1372، نگاهی به آثار و ابنیۀ تاریخی اردبیل، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
 • جانب اللهی، محمّد سعید، 1374، “نقش و نگاره های عامیانه بلوچ”، مجله میراث فرهنگی، شماره 14، نشر سازمان میراث فرهنگی کشور، ص 59 –
 • جواهر کلام، عبدالعزیر، 1375، تاریخ طهران، تهران: انتشارات کتابخانه منوچهری.
 • جهان‌میهن، مجیدرضا و عبدالحسین جهان‌میهن، 1384، اثرآفرینان جهرم، قم: نشر راسخون.
 • حاجی قاسمی، کامبیز و دیگران، “مجموعۀ حاج کریم (بازار اصفهان)”، صفه، ش 23 ، پاییز و زمستان 1375، ص ص 108 –
 • حاکمی، علی، 1328، “حفاری در تپه موشه لان اسماعیل آباد ساوجبلاغ”، آثار و اشیاء چهار هزار سال قبل از میلاد، سالنامۀ کشور ایران، سال چهاردهم، تهران.
 • حاکمی، علی، 1329، “چگونگی کاوش های مختصر گنج تپه و تپه های اطراف خوروین و آجین دوجین”، جلد اول، تهران: گزارش های باستان شناسی.
 • حائری، عبدالهادی، 1387، نخستین رویارویی‌های اندیشه‌گران ایران با دو رویه‌ی تمدن بورژوازی غرب، تهران: انتشارات امیرکبیر.
 • حبیبی فهلیانی، حسن، 1371، ممسنی در گذرگاه تاریخ، شیراز: نوید شیراز.
 • حجازی کناری، حسن، 1372، یادگارهای دینی و تاریخی مازندران، انجمن خدمات فرهنگی ایرانیان خارج از کشور.
 • حسین بیگی، م.، 1366، تهران قدیم، تهران: ققنوس.
 • حسینی فسایی، حاج میرزا حسن، 1367، فارسنامه ناصری، تصحیح و تحشیه منصور رستگار فسایی، تهران: امیرکبیر.
 • حضرتی، صادق، 1382، رجال و مشاهیر آشتیان، قم: الماس.
 • حق نظریان، آرمن.، 1385، کلیساهای ارامنۀ جلفای نو اصفهان، ترجمۀ فارسیس سهرابی ملا یوسف، انتشارات فرهنگستان هنر.
 • حقیری، ابوالقاسم، مرتضی مریخ، 1376، حاجی آباد میزبان نور، ادارۀ آموزش و پرورش حاجی آباد: فرهنگ.
 • حقیقت، عبدالرفیع، 1352، تاریخ سمنان، سمنان: انتشارات فرمانداری کل سمنان.
 • حقیقت، عبدالرفیع، 1370، تاریخ قومس، تهران: انتشارات کومش.
 • حکمت یغمایی، عبدالکریم، 1370، بر ساحل کوی نمک، تهران: انتشارات توس.
 • حلبی، علی اصغر، 1381، تاریخ فلاسفه‌ی ایرانی از آغاز اسلام تا امروز، تهران: زوار.
 • حیرت سجادی، عبدالحمید، 1392، نامداران علم، فرهنگ و هنر کردستان در دو دهه‌ی اخیر، تهران: پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.
 • خاماچی، بهروز، 1370، فرهنگ جغرافیای آذربایجان شرقی، تهران: سروش.
 • خسروی، محمّد رضا، 1366، جغرافیای تاریخی ولایت زاوه، مشهد: موسسه انتشارات آستان قدس رضوی.
 • خسروی، محمد رضا، 1375، نراق در آیینه تاریخ، تهران: آفرینه.
 • خطیبی، بهمن، 1390، تاریخ خاندان خطیبی زنجان، زنجان: دانش زنجان.
 • خوب‌نظر، حسن و جعفر مؤید شیرازی، 1380، تاریخ شیراز از آغاز ابتدای سلطنت کریم‌خان زند، تهران: سخن.
 • دانشنامه‌ی جهان اسلام، 1382، زیر نظر غلامعلی حداد عادل، تهران: بنیاد دایره‌المعارف اسلامی.
 • دانشنامه‌ی مشاهیر یزد، 1382، ج 1، به اهتمام میرزا محمد کاظمینی، یزد: بنیاد پژوهشی ریحانه‌الرسول.
 • داوودی، نادر، “مسجد گوهرشاد، نگین خراسان”، مسجد، س 5، ش 28، مهر و آبان 1375، ص ص 97 –
 • دایره­المعارف بزرگ اسلامی، 1374، ج 1، تهران، مرکز دایره­المعارف بزرگ اسلامی.
 • دایره­المعارف بزرگ اسلامی، 1374، ج 2، تهران، مرکز دایره­المعارف بزرگ اسلامی.
 • دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، 1367، زیر نظر محمد کاظم موسوی بجنوردی، ج 6، تهران: مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی.
 • دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، 1367، زیر نظر محمد کاظم موسوی بجنوردی، ج 10، تهران: مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی.
 • دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، 1367، زیر نظر محمد کاظم موسوی بجنوردی، ج 11، تهران: مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی.
 • دبیرسیاقی، سیدمحمد، 1385، سفرنامه خوزستان حاج میرزاعبدالغفار نجم‌الملک، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
 • دیوان اشعار ابن‌یمین فریومدی، به تصحیح و اهتمام حسینعلی باستانی راد، تهران: کتابخانه‌ی سنایی.
 • دیوان اشعار بابافغانی شیرازی، 1340، به تصحیح و اهتمام احمد سهیلی خوانساری، تهران: اقبال.
 • دیوان اشعار دقیقی طوسی، 1373، به اهتمام دکتر محمد جواد شریعت، تهران: انتشارات اساطیر.
 • دیوان اشعار رفعت سمنانی، به کوشش نوح، تهران: چاپ مطبوعاتی نیکپو.
 • دیوان اشعار صبوری رشتی، 1334، به اهتمام هادی جلوه، تهران: چاپ رنگین.
 • دیوان اشعار صفایی جندقی، 1388، تصحیح و تحقیق سید علی آل داود، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.
 • دیوان اشعار غبار همدانی، 1361، به کوشش محسن رمضانی، تهران: انتشارات پدیده.
 • دیوان اشعار غمام همدانی، تهران: کتابفروشی ابن‌سینا.
 • دیوان اشعار فرصت، مقدمه و تصحیح و حواشی و فهرست علی زرین‌قلم، تهران: کتاب‌فروشی سیروس.
 • دیوان اشعار فروغی بسطامی، 1357، مقدمه و شرح حال از سعید نفیسی، تهران: سازمان انتشارات جاویدان.
 • دیوان اشعار ملک‌الشعرا ریاضی یزدی، 1371، با سعی و اهتمام مهدی آصفی، تهران: ارمغان.
 • دیوان اشعار وحشی بافقی، 1392، با مقدمه‌ی سعید نفیسی، تهران: نشر ثالث.
 • درخشان، مهدی، 1341، بزرگان و سخن‌سرایان همدان، تهران: نیکپو.
 • دوستی، حسین، 1373، تاریخ و جغرافیای ارسباران، تبریز: انتشارات احرار.
 • دویتر، وزیر فلیکس و سیلمیا ماتیسون، 1376، از پاسارگاد تا داراب، تدوین فرامرز غنی، تهران: فرهنگسرا.
 • دهقان، علی، 1348، سرزمین زرتشت، تهران، ابن سینا.
 • دهمشکی، جلیل، 1366، جلوه های هنر در اصفهان، تهران: جانزاده.
 • ذکایی ساوجی، مرتضی، 1386، نامه‌ی ساوه: مقاله‌های ساوه‌پژوهی، مشهد: کردگاری.
 • رامیان، محمود، محمد تمدن و علاء‌الدین تکش، 1344، بزرگان و سخن‌سرایان آذربایجان غربی، تهران: بی‌نا.
 • رجبی، پرویز، 1378، تخت جمشید بارگاه تاریخ، تهران: یساولی.
 • رجبی، مهدی، و میرمحمّد صادقی، “مسجد و مدرسۀ عالی شهید مطهری”، مسجد، س 4، ش 20، خرداد و تیر 1374، ص ص 57 –
 • رجبی، مهدی، “مسجد جامع تهران یا جامع عتیق”، مسجد، س 4، ش 24، بهمن و اسفند 1374، ص ص 79 –
 • رحمانی، صادق، 1375، سیمای لارستان، قم: موسسه فرهنگی همسایه.
 • رستگار فسایی، منصور، 1385، خاک پارس: مجموعه مقاله‌های تحقیقی درباره‌ی فارس و بزرگان آن، شیراز: نوید شیراز.
 • رستمیان، بهروز، “طرح مرمت و بازسازی بازارچۀ مقصود بیک”، اثر، ش 28، 1376، ص ص 175 –
 • رضازادۀ اردبیلی، مجتبی، 1373، “مقبرۀ شیخ صفی الدین اردبیلی”، مجموعه مقالات کنگرۀ تاریخ معماری و شهرسازی ایران، ج 2، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.
 • رضوان، همایون، 1372، “بررسی آثار دورۀ اسلامی شهرستان ورامین”، پایان نامۀ کارشناسی ارشد رشته ی باستان شناسی دانشگاه تهران.
 • رضوی، محمدرضا و سارا سلیمانی، 1384، در جستجوی هویت شهری سنندج، تهران: وزارت مسکن و شهرسازی.
 • رفیعی مهرآبادی، ابوالقاسم، 1352، آثار ملّی اصفهان ، تهران: انجمن آثار ملّی.
 • رفیعی مهرآبادی، ابوالقاسم، 1367، تاریخ اردستان، تهران: دهخدا.
 • رکن‌زاده آدمیت، محمدحسین، 1337، دانشمندان و سخن‌سرایان فارس، جلد دوم و سوم، تهران: کتابفروشی اسلامیه.
 • رکوعی، عزت الله، 1374، سرزمین ما، تهران: نشر کیوان.
 • رنجبر، حسین، محمد رضا ایزدی و ابوالقاسم امینی، 1373، سرزمین و فرهنگ مردم ایزدخواست، تهران: انتشارات آیات.
 • روحانی، بابا مردوخ، 1382، تاریخ مشاهیر کرد، ج اول، به کوشش محمد ماجد مردوخ روحانی، تهران: سروش.
 • روشن، حسین، 1371، شبستر و پیرامون آن، انتشارات دنیا.
 • روشنی زعفرانلو، قدرت الله، 1369، “بندر مهار اسفراین”، هفتاد مقاله، ج 1 ، یحیی مهدوی و ایرج افشار، تهران: اساطیر، ص ص 283 – 281 .
 • رؤیایی، یدالله، 1387، مجموعه اشعار یدالله رؤیایی، تهران: نگاه.
 • ریاحی، محمد امین، 1376، فردوسی، تهران: انتشارات طرح نو.
 • ریاض، محمد، 1370، احوال و آثار و اشعار میر سید علی همدانی، اسلام‌آباد: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان.
 • ریاضی، محمد رضا، 1375، فرهنگ مصور (اصطلاحات هنر ایران)، تهران: نشر دانشگاه الزهرا (س).
 • ریپکا، یان، و دیگران، 1381، تاریخ ادبیات ایران از دوران باستان تا قاجاریه، ترجمه‌ی عیسی شهابی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
 • رئیسی آتنی، گلبرار، 1384، دانشمندان مازندران، ساری: نشر ترنم بهار.
 • زارعی نورآبادی، محمّد، 1374، سیمای ممسنی، قم: انتشارات نهاوندی.
 • زادهوش، محمدرضا، 1391، یادنامه‌ دکتر سیمین دانشور، اصفهان: بی‌تا.
 • زمره دل، حسن، 1376، کرمان، تهران: ایرانگردان.
 • زمرشیدی، حسین، 1374، مسجد در معماری ایران، تهران: کیهان.
 • زهتابی، محمّدرضا، جلیل زاهد، 1348، ایران زمین ، تهران: پدیده.
 • ژوانس، فووریه، 1375، سه سال در دربار ایران از 1206 تا 1309 قمری، ترجمه عباس اقبال، تهران: انتشارات توس.
 • سارلی، آراز محمد، 1377، پژوهش‌هایی در ادبیات ترکمن، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی.
 • سارلی، آراز محمد، 1364، ترکستان در تاریخ، تهران: انتشارات امیرکبیر.
 • سامی، علی، 1331، آثار باستانی جلگۀ مرودشت از پیش از تاریخ تا ادوار اسلامی، بنگاه علمی تخت جمشید.
 • سامی، علی، 1348، پارسه (تخت جمشید)، شیراز: اداره کل فرهنگ و هنر فارس.
 • سامی، علی، 1342، تمدن ساسانی، جلد 1 و 2، دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران.
 • سامی، علی، 1363، شیراز شهر جاویدان، انتشارات نوید شیراز.
 • ستارك، فريا، 1363، سفرنامه الموت، لرستان، پشتكوه (ايلام)، ترجمه عليمحمد ساكي، چاپ اول، تهران: انتشارات علمي.
 • ستوده، حسینقلی، راهنمای آثار و بناهای تاریخی شهرستان قزوین، قزوین: دفتر اطلاعات و راهنمایی بناهای تاریخی.
 • ستوده، منوچهر، 1351، از آستارا تا استارباد، ج 2، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
 • ستوده، منوچهر، 1349، از آستارا تا استارباد، ج 1، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
 • ستوده، منوچهر، 1366، از آستارا تا استارباد، ج 4، وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی.
 • ستوده، منوچهر، 1355، از آستارا تا استارباد، ج 3، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
 • سرفراز، علی اکبر، بهمن فیروزمندی، حسین محسنی، محمّد جعفر سروقدی، 1381، “ماد، هخامنشی، اشکانی، ساسانی”، تهران: همکاری دفتر پژوهش های هنری و انتشارات مارلیک.
 • سعیدی، فرخ، 1376، راهنمای تخت جمشید، نقش رستم و پاسارگاد، انتشارات سازمان میراث فرهنگی.
 • سعیدی­زاده، رسول، 1393، خاندان­های دانشور سادات ایران، مشهد: بنیاد پژوهش­های اسلامی.
 • سلسله‌ پهلوی و نیروهای مذهبی به روایت تاریخ کمبریج، 1371، ترجمه‌ عباس مخبر، تهران: طرح نو.
 • سلطان زاده، حسین، 1374، نائین شهر هزاره های تاریخی، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.
 • سلطانی، محمد علی، 1377، جغرافیای تاریخی و تاریخ مفصل کرمانشاهان، تهران: مؤسسه‌ی فرهنگی نشر سها.
 • سمامی حائری، محمد، 1372، بزرگان تنکابن، قم: کتابخانه عمومی آیت الله العظمی مرعشی نجفی.
 • سنجابی، کریم، 1368، امیدها و ناامیدی‌ها: خاطرات سیاسی دکتر کریم سنجابی، لندن: انتشارات جبهه‌ ملیون ایران.
 • سید حسینی، فرشاد و احمد حسین زاده، 1377، آثار باستانی میبد، میبد.
 • سید زنوزی، امیرهوشنگ، 1358، مرند، تهران، بی نام.
 • سیرو، ماکسیم، 1357، راه های باستانی ناحیۀ اصفهان و بناهای وابسته به آن، ترجمۀ مهدی مشایخی، تهران: سازمان ملّی حفاظت آثار باستانی ایران.
 • سیرو، ماکسیم، بی تا، کاروانسراهای ایران و ساختمانهای کوچک میان راه، ترجمۀ عیسی بهنام، تهران: سازمان ملّی حفاظت آثار باستانی ایران.
 • سیفی فمی تفرشی، مرتضی، 1370، مروری بر جغرافیای تاریخی ساوه، تهران: انتشارات مجید.
 • شاپور شهبازی، علیرضا، 1379، پاسارگاد، شیراز: بنیاد فارس شناسی.
 • شاپور شهبازی، علیرضا، 1384، راهنمای مستند تخت جمشید، مرودشت: بنیاد پژوهشی پارسه – پاسارگاد.
 • شاپور شهبازی، علیرضا، 1357، شرح مصوّر نقش رستم فارس، انتشارات بنیاد تحقیقات هخامنشی.
 • شاردن، ژان، 1338، سیاحت‌نامه‌ی شاردن، ترجمه‌ی محمد عباسی، تهران: انتشارات امیرکبیر.
 • شاکری، رمضانعلی، 1365، اترک‌نامه: تاریخ جامع قوچان، تهران: امیرکبیر.
 • شاکری راد، محمد علی و زهرا تجویدی، 1386، آشنایی با هنرهای سنتی ایران، تهران: نشر دانشگاه پیام نور.
 • شاهرودی، اسماعیل، 1380، ویران سراییدن؛ گزینه‌ی شعرها، تهران: چشمه.
 • شاهدی، مظفر، 1388، زندگانی سیاسی خاندان اقبال، تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران.
 • شاهدی، مظفر، 1377، زندگانی سیاسی خاندان علم، تهران: مؤسسه­ی مطالعات تاریخ معاصر ایران.
 • شریف، عبدالکریم، 1345، تاریخ و جغرافیای شهرستان آباده، تهران: بی نام.
 • شریف زاده، سید عبدالمجید، “شعربافی”، مجله میراث فرهنگی، تهران: نشر سازمان میراث فرهنگی کشور، شماره هشتم و نهم بهار و تابستان 1372.
 • شقاقی، میرزا مهدی خان، 1362، خاطرات ممتهن الدوله، چاپ دوم، به کوشش حسین قلی خان شقاقی، تهران: انتشارات فردوسی.
 • شکوهی، مهرداد، “تبدیل دو آتشکده به مسجد در ابرقو و عقدا”، ناصر نورزاده چگینی، مجلۀ باستانشناسی و تاریخ، س 5 ، ش 2 ، 1371 ، ص ص 68 – 52 .
 • شکوهی، مهرداد، “مسجد جامع فهرج، یادگاری کهن”، مجلۀ باستانشناسی و تاریخ، س 3 ، ش 1 ، پاییز و زمستان 1367 ، ص ص 24 –
 • شمشیری، مهدی، 1382، مصدق و خاندان مستوفیان آشتیانی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
 • شمیم، علی اصغر، 1387، ایران در دوره‌ی سلطنت قاجار، تهران: بهزاد.
 • شواش، پاول، 1372، جغرافیای تاریخی فارس، ترجمۀ کیکاوس جهانداری، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
 • شهرکی، منصوره، 1355، بازی های بومی و محلی سیستان و بلوچستان، تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
 • شهیدی، حسین، 1383، سرگذشت تهران، تهران: انتشارات راه مانا.
 • شیبانی، رحمت­الله، 1371، خاندان شیبانی، تهران: مرکز نشر سپهر.
 • شیرازی، رضا، 1388، زندگی‌نامه مشاهیر جهان، ج دوم، تهران: پیام کتاب.
 • شیرازی، فرصت الدوله، 1362، آثار عجم، انتشارات بامداد.
 • صالحی کاخکی، احمد، 1372، “معماری ایران در شرق خراسان”، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته باستان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس.
 • صداقت‌کیش، جمشید، 1389، شهر استخر و سه گنبدان، شیراز: انتشارات فرهنگ پارس: بنیاد فارس‌شناسی.
 • صدرایی، علی، 1373، “بررسی بناهای اسلامی دوره صفویه در استان آذربایجان غربی از دیدگاه باستان شناسی”، پایان نامه کارشناسی ارشد باستان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس.
 • ضیاء توانا، محمد حسن، 1380، بازار قیصریه لار، تهران: نشر نی.
 • ضیاء ‌پور، جلیل، 1346، پوشاک ایل‌ها، چادرنشینان و روستاییان ایران، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و هنر.
 • طالب پور، فریده، 1387، نگاهی به پارچه بافی دوره صفویه: مجموعه مقالات گردهمایی مکتب اصفهان با مجموعه مقالات هنرهای صناعی، تهران: فرهنگستان هنر.
 • طوفان، جلال، 1381، شهرستان جهرم، شیراز: کوشامهر.
 • طویلی، عزیز، 1371، تاریخ جامع بندر انزلی، ج یک، تهران: مولف.
 • طهوری، دلشاد، 1365، هنر خاتم سازی در ایران، تهران: نشر سروش.
 • عارضی، پروانه، 1385، بازی های بومی و محلی استان سیستان و بلوچستان، زاهدان: اوشیدا.
 • عاقلی، باقر، 1372، تیمورتاش در صحنه‌ی سیاست ایران، تهران: سازمان انتشارات جاویدان.
 • عاقلی، باقر، 1381، خاندان‌های حکومتگر در ایران، قاجار و پهلوی، تهران: نشر علم.
 • عاقلی، باقر، 1379، زندگی‌نامه و شرح حال وزرای امور خارجه، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
 • عاقلی، باقر، 1380، شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران، ج 3، تهران: نشر علم و گفتار.
 • عاقلی، باقر، 1370، مشاهیر رجال، تهران: گفتار.
 • عدل، شهریار و برنارد اورکاد، 1375، تهران پایتخت دویست ساله، ترجمه ابوالحسن سروقد مقدم، و دیگران، تهران: سازمان مشار و فنی شهر تهران و انجمن ایران شناسی فرانسه.
 • عریان، سعید، 1382، راهنمای کتیبه های ایرانی میانه (پهلوی– پارتی)، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.
 • عسگری جاوردی، علیرضا، 1378، مجلۀ باستان شناسی و تاریخ، سال سیزدهم، شماره دوم، سال چهاردهم شماره اول.
 • عسگری خانقاه، اصغر و محمد‌شريف كمالي، 1374، ایرانیان ترکمن، تهران: انتشارات اساطیر.
 • عقلمند، پرویز، 1385، مشاهیر علمی و فرهنگی آذربایجان غربی، تهران: قصیده‌سرا.
 • علوی، بزرگ، 1386، تاریخ و تحول ادبیات جدید ایران، برگردان امیر حسین شالچی، تهران: مؤسسه انتشارات نگاه.
 • علوی، سیدابوالحسن، 1363، رجال عصر مشروطیت، تهران: اساطیر.
 • علیخانی، رستم، 1394، تاریخ سیاسی خاندان وکیل کردستان، سنندج: انتشارات علمی کالج.
 • علیخانی، رستم، 1394، شرح حال رجال خاندان وزیری کردستان، سنندج: انتشارات علمی کالج.
 • غضنفری، حسین، 1372، لرستان درگذر تاریخ، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.
 • فرخ یار، حسین، 1369، نگاهی به بناهای تاریخی کاشان، تهران: مولف.
 • فرمنش، رحیم، 1370، احوال و آثار عین‌الفضات، تهران: مولی.
 • فصلنامۀ اثر، شمارۀ 24، پاییز 1373.
 • فضل وزیری، شهره، 1387، “رودوزی های اصفهان عصر صفوی”، مجموعه مقالات هنرهای صناعی گردهمایی مکتب اصفهان، تهران: نشر فرهنگستان هنر.
 • فلاری، اس.، “مسجد جامع نائین”، ترجمه کلود کرباسی، اثر، ش 22 و 23، سازمان میراث فرهنگی کشور، ص ص 167 –
 • فهرست بناهای تاریخی و اماکن باستانی ایران، 1345، نشریۀ سازمان ملّی حفاظت آثار باستانی ایران، تهران: وزارت فرهنگ و هنر.
 • فیزابی، بهمن، 1387، “تاثیر پذیری نقوش فرش از معماری، نگارگری و هنرهای صناعی مکتب اصفهان”، مجموعه مقالات گردهمایی مکتب اصفهان؛ مجموعه مقالات هنرهای صناعی، تهران: فرهنگستان هنر، ص 207 –
 • فیض قمی، عباس، 1350، گنجینه آثار قم، ج 2 ، قم: مهر استوار.
 • قانعی، محمد، 1379، تاریخ تربت حیدریه، تربت حیدریه: بخشوده.
 • قائدرحمت، عیسی، 1392، لباس لُرهای فیلی، قم: انتشارات مطیع.
 • قربانی، ابوالقاسم، 1350، ریاضی‌دانان ایرانی از خوارزمی تا ابن‌سینا، تهران: انتشارات مدرسه‌ عالی دختران ایران.
 • قربانی، محمّد علی، 1375، پیشینۀ تاریخی–فرهنگی لاهیجان و بزرگان آن، تهران: سایه.
 • قریب، عبدالکریم، 1363، گرگان، تهران: نشر آفتاب.
 • قراخانی بهار، حسن، 1363، آثار باستانی و معماری بقاع اطراف سبزوار و اسفراین، تهران: یساولی.
 • قزل ایاغ، ثریا، 1379، راهنمای بازی های ایران، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.
 • قطب‌الدین شیرازی، محمود بن مسعود، 1369، دره‌التاج، به کوشش و تصحیح محمد مشکوه، تهران: حکمت.
 • کابلی، میرعابدین، 1368، “قمرود در بستر تاریخ”، خبرنامه، شمارۀ 9، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.
 • کابلی، میرعابدین، 1373، “شوش و میراث باستانی آن”، تهران: میراث فرهنگی، شماره 12.
 • کارنگ، عبدالعلی، 1351، آثار باستانی آذربایجان شرقی، تهران: انجمن آثار ملّی.
 • کارنگ، عبدالعلی، 1354، “اشاره ای به یادگارهای صفویه در تبریز”، مجموعۀ مقالات پنجمین کنگره تحقیقات ایرانی، ج 1، به کوشش مرتضی تیموری، اصفهان: دانشگاه اصفهان.
 • کارنگ، عبدالعلی، 1351، “مسجد اسنق”، مجموعه مقالات سومین کنگرۀ تحقیقاتی ایرانی، به کوشش محمود روشنی، تهران: بنیاد فرهنگ ایران، ص ص 29 –
 • کاظمی، ایرج، 1376، مشاهیر لر، خرم‌آباد: انتشارات افلاک.
 • کامبخش فرد، سیف الله، “بررسی های باستان شناسی آذرشهر و مراغه”، تهران: میراث فرهنگی، ش 12، تابستان و پاییز 1373.
 • کخ، هاید ماری، 1376، از زبان داریوش، ترجمۀ دکتر پرویز رجبی، تهران: نشر کارنگ.
 • کخ، هایدماری، 1379، پژوهش های هخامنشی، ترجمۀ امیرحسین شالچی، تهران: نشر آتیه.
 • کرد، نورالله، 1386، چند شاخه ارغوان در کویر: تذکره مشاهیر معاصر بلوچستان، تهران: پویان فرنگار.
 • کرمانشاهان باستان، از آغاز تا آخر سدۀ سیزدهم ه .ق، کرمانشاه: اداره فرهنگ و هنر استان کرمانشاه.
 • کریستین سن، آرتور، 1376، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه غلامرضا رشید یاسمی، تهران: امیرکبیر.
 • کریمیان، حسن، 1371، “بناهای ارزشمند قاجاریه در سنندج»، پایان نامه کارشناسی ارشد رشتۀ باستانشناسی”، دانشگاه تربیت مدرس.
 • کریمی، بهمن، 1343، راهنمای آثار تاریخی شیراز، انتشارات اقبال.
 • کریمیان، نعیمه، 1375، “میناکاری در اهواز”، فصلنامه علمی و فرهنگی میراث فرهنگی، شماره 160، تهران: نشر سازمان میراث فرهنگی کشور.
 • کلباسی حائری، محمد، 1381، خاندان کلباسی، اصفهان: کانون پژوهش.
 • کلته، ابراهیم، 1375، مقدمه ای بر شناخت ایلات و عشایر ترکمن، گنبد کاووس: انتشارات حاجی طلایی.
 • کلایس، ولفرام، 1366، “پل ها”، ترجمه محمّد ظرفی، در معماری ایران در دورۀ اسلامی، به کوشش محمد یوسف کیانی، تهران: جهاد دانشگاهی.
 • کلایس، ولفرام، “پل های دورۀ صفوی، قاجاریه در ایران”، ترجمه فرامرز نجد سمیعی، ش 285، ص ص 984 –
 • کلیات اشعار مولانا اهلی شیرازی، 1344، به کوشش حامد ربانی، تهران: سنایی.
 • کلیات عرفی شیرازی، 1378، به کوشش و تصحیح محمد ولی‌الحق انصاری، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 • کمالی سروستانی، کوروش، 1384، دانشنامۀ آثار تاریخی فارس، شیراز.
 • کوثر، انعام‌الحق، 1351، شعر فارسی در بلوچستان، راولپندی، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان.
 • کورس، غلامرضا، آب و فن آبیاری در ایران باستان، تهران: وزارت آب و برق.
 • کیان اصل، مریم، 1386، کارگاه صنایع دستی (سفالگری)، تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران.
 • کیان اصل، مریم، 1387، محصولات سرامیکی در دورۀ صفویه؛ مجموعه مقالات گردهمایی مکتب اصفهان؛ مجموعه هنرهای صناعی، تهران: نشر فرهنگستان هنر.
 • کیانی، حسن، 1376، جغرافیای تاریخی استهبان، انتشارات میرزای شیرازی.
 • کیانی، محمّد یوسف، 1385، تاریخ هنر و معماری ایران در دورۀ اسلامی، تهران: انتشارات سمت.
 • کیانی، محمّد یوسف، ولفرام کلایس، 1373، کاروانسراهای ایران، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.
 • کیانی، محمّد یوسف، 1368، معماری ایران در دوره اسلامی، فهرست بناها، تهران: جهاد دانشگاهی.
 • گاوبه، هاینس، 1359، ارجان و کهگیلویه، ترجمه سعید فرهودی، تهران: انجمن آثار ملّی.
 • گرایلی، فریدون، 1374، نیشابور؛ شهر فیروزه، تهران: خاوران.
 • گرگانی، منصور، 1358، مسئله زمین در صحرای ترکمن، تهران: بی‌نام.
 • گریگوریج لوکونین، ولادیمیر.، 1365، تمدن ایران ساسانی، ترجمۀ عنایت اله رضا، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
 • گلبن، محمد، 1357، سفرنامه‌ی ابوالحسن خان شیرازی (ایلچی) به روسیه، تهران: مرکز اسناد فرهنگی آسیا.
 • گلریز، محمد علی، مینودریا، 1368، باب الجنه ، ج 1 ، تهران: انتشارات طه.
 • گلزاری، مسعود، 1357، کرمانشاهان- کردستان ، تهران: انجمن آثار ملی.
 • گلمبک، لیزا، و دونالد ویلبر، 1374، معماری دورۀ تیموری در ایران و توران، ترجمه محمّد یوسف کیانی، تهران: سازمان میراث کشور.
 • گلی، امین الله، 1366، سیری در تاریخ سیاسی ـ اجتماعی ترکمن‌ها ، نشر علم.
 • گوهریان، محمد ابراهیم، 1393، زندگی‌نامه‌ی مفاخر و مشاهیر گیلان، تهران: کتاب گوهریان.
 • گیرشمن، رومن، 1379، بیشاپور، ترجمۀ اصغر کریمی، جلد 1، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.
 • گیرشمن، رومن، 1370، هنر ایران (در دوران ماد و هخامنشی)، ترجمۀ بهرام فره وشی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
 • لباف خانیکی، رجبعلی، 1367، “مسجد رباط زیارت”، اثر، ش 16 – 15، ص ص 172 –
 • لله گانی، صفرعلی، 1374، “شناخت بناهای مذهبی استان چهار محال و بختیاری از آغاز دورۀ صفویه تا پایان دورۀ قاجاریه”، پایان نامه کارشناسی ارشد باستان شناسی، دانشگاه تهران.
 • مارتین، ونسا، 1389، دوران قاجار، ترجمه­ی افسانه منفرد، تهران: کتاب آمه.
 • ماسینیون، لوئی، 1348، قوس زندگی منصور حلاج، ترجمه‌ی عبدالغفور روان فرهادی، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
 • مجابی، سید علی و زهرا فنایی، “عبابافی صنایع دستی عبابافی بهبان”، مجله جلوه هنر، شماره 2، دوره جدید، پاییز و زمستان 1388، تهران: نشر دانشگاه الزهرا، ص 66 –
 • مجتبوی، سید حسین، 1374، جغرافیای تاریخی گناباد، مشهد: نشر مرندیز.
 • مجموعه مقالات هنرهای صناعی؛ گردهمایی مکتب اصفهان، 1387، تهران: نشر فرهنگستان هنر.
 • مجیدی کرایی، نورمحمد، 1371، تاریخ و جغرافیای ممسنی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
 • محبوبی، جمشید، 1370، نگاهی به تاریخ و جغرافیای میاندوآب، تکاب و شاهین دژ، انتشارات پروین.
 • محتاط، محمد رضا، 1368، سیمای اراک، تهران: انتشارات آگه.
 • محمدی، غلامرضا و حسین مسرت، 1378، شاعر لب‌دوخته (زندگی و مبارزات فرخی یزدی)، یزد: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی استان یزد.
 • محمّدی، مریم، 1373، “روند شکل گیری مساجد در ایران از آغاز تا پایان قرن چهارم هجری”، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته باستان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس.
 • محمود زاده، عظیم، 1385، بازی های محلی دزفول، سری کتاب دزفول، دزفول: انتشارات افهام.
 • مخلصی، محمد علی، 1379، پل های قدیمی ایران، تهران: سازمان میراث فرهنگی.
 • مخلصی، محمّد علی، 1371، فهرست بناهای تاریخی آذربایجان شرقی، تهران: سازمان میراث فرهنگی.
 • مدرس موسوی بهبهانی، سید علی، 1370، حکیم استرآباد میرداماد، تهران: مؤسسه اطلاعات.
 • مدرسی، محمّد کاظم، 1375، “مسجد فرط یزد”، مجله مسجد، سال 5 ، شماره 27.
 • مدرسی طباطبایی، حسین، 1355، تربت پاکان، ج 2، قم: انتشارات مهر.
 • مرادی غیاث آبادی، رضا، 1378، رصد خانه خورشیدی نقش رستم، تهران: انتشارات پژوهنده.
 • مردوخ، آیت الله محمد، 1372، تاریخ کرد و کردستان، سنندج: کتابفروشی غریقی.
 • مرعشی، ظهیرالدین، 1363، تاریخ طبرستان و رویان و مازندران، تهران: گستره.
 • مروارید، یونس، 1372، مراغه افرازه رود، تهران: انتشارات علمی.
 • مستوفی، عبدالله، شرح زندگانی یا تاریخ اجتماعی و اداری دورۀ قاجاریه، جلد دوم: از سلطنت مظفرالدین شاه تا قرارداد وثوق الدوله با انگلیس، تهران: کتابفروشی زوار.
 • “مسجد جامع سُجاس”، مسکن و انقلاب، س 2 ، ش 18، خرداد 1363، ص ص 45 – 44 .
 • مسعودیه، محمد تقی، 1364، موسیقی بلوچستان، تهران: انتشارات سروش.
 • مشکوتی، نصرت الله، 1349، فهرست بناهای تاریخی و اماکن باستانی ایران، تهران: وزارت فرهنگ و هنر.
 • مشکور، محمّد جواد، 1350، “برخی از مساجد معمور تبریز”، معارف اسلامی، شماره 12.
 • مصطفوی، محمّد تقی، 1361، آثار تاریخی طهران، تهران: انجمن آثار ملّی.
 • مصطفوی، محمد تقی، 1375، آثار تاریخی طهران: اماکن متبرکه، تهران: انتشارات گروس و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
 • مصطفوی، محمد تقی، 1364، اقلیم پارس، تهران: نشر تابان.
 • مظفریان، منوچهر، 1373، کازرون در آینه فرهنگ ایران، شیراز: انتشارات نوید.
 • معتقدی، کیانوش، 1392، خاندان روزبهان شیرازی، تهران: پیکره.
 • معتقدی، کیانوش، 1395، خاندان وراق غزنوی، تهران: پیکره.
 • معتمدی، محسن، 1381، جغرافیای تاریخی تهران، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
 • معصومی، غلامرضا، 1352، سیراف (بندر طاهری)، تهران: انجمن آثار ملی.
 • معطوفی، اسدالله، 1374، استرآباد و گرگان، انتشارات درخشش.
 • معطوفی، اسدالله، 1381، تاریخ، فرهنگ و هنر ترکمان، انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
 • معطوفی، اسدالله، 1376، تاریخ فرهنگ و ادب گرگان و استرآباد، گرگان: مؤسسه فرهنگی و انتشاراتی پدیده‌ی گرگان.
 • معماریان، غلامحسین، 1372، دفتری از معماری کویر سیری در معماری آب انبارهای یزد، تهران: دانشگاه علم و صنعت.
 • معیرالممالک، دوست علی خان، 1361، رجال عصر ناصری، تهران: نشر تاریخ ایران.
 • معیرالممالک، دوست علی خان، 1361، وقایع الزمان (خاطرات شکاریه)، به کوشش خدیجه نظام مافی، تهران: نشر تاریخ ایران.
 • مقری، علی اصغر، 1359، بناهای تاریخی خراسان، مشهد: چاپخانه پارت.
 • ملازاده، کاظم و مریم محمّدی، 1379، دایره المعارف بناهای تاریخی ایران در دورۀ اسلامی: بناهای عام المنفعه، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی.
 • ملازاده، کاظم و مریم محمّدی، 1381، دایره المعارف بناهای تاریخی ایران در دورۀ اسلامی: مدارس و بناهای مذهبی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی.
 • ملازاده، کاظم و مریم محمّدی، 1379، دایره المعارف بناهای تاریخی ایران در دورۀ اسلامی: مساجد، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی.
 • ملک شهمیرزادی، صادق، 1378، ایران در پیش از تاریخ باستان شناسی ایران از آغاز تا سپیده شهرنشینی، تهران: انتشارات سازمان میراث فرهنگی.
 • ملک شهمیرزادی، صادق، 1376، گزارش های مقدماتی حفاری در گمانه های آزمایشی در پوئینگ ورامین، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.
 • مورخ لاری، سید علاء الدین، 1371، تاریخ لارستان، شیراز: راهگشا.
 • موسوی، محمود، 1370، توس شهر خفته در تاریخ، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.
 • مولانا بروجردی، غلامرضا، 1353، تاریخ بروجرد، تهران: انتشارات صدر.
 • مولوی، عبدالحمید، 1354، آثار باستانی خراسان، مشهد: انجمن آثار ملی.
 • مهدوی، سید مصلح­الدین، 1371، خاندان شیخ­الاسلام اصفهان، اصفهان: انتشارات گل­بهار.
 • مهراز، رحمت الله، 1348، بزرگان شیراز، شیراز: انتشارات انجمن آثار ملی.
 • مهریار، محمّد و احمد کبیری، 1365، “گزارش مقدماتی بررسی میزان باستانی دلازیان چشمه شیخ”، تهران: سازمان ملّی حفاظت آثار باستانی ایران.
 • میرزاده‌ی عشقی، سید محمد رضا، 1357، کلیات مصور میرزاده‌ی عشقی، تألیف و نگارش علی اکبر مشیر سلیمی، تهران: انتشارات امیرکبیر.
 • میرشمس شهشهانی، سهیلا، 1396، پوشاک دوره قاجار، تهران: انتشارات میردشتی.
 • میرشمس شهشهانی، سهیلا، 1374، تاریخچه پوشش سردر ایران، تهران: مدبر.
 • میرفطروس، علی، بی‌تا، حلاج، بی‌جا: بی‌نام.
 • میرمحمّدصادق، سعید، 1375، “مسجد سیّد عزیزا… بازار تهران”، مسجد: س 5، ش 26، خرداد و تیر 1375، ص ص 81 –
 • میرمحمّدی، حمیدرضا، 1372، جغرافیای خوانسار.
 • نجفی، ناصر، 1362، ایران قدیم و تهران قدیم، تهران: جان زاده.
 • نجفی، یدالله، 1368، جغرافیای عمومی استان کردستان، تهران: امیرکبیر.
 • نراقی، حسن، 1374، آثار تاریخی شهرستان های کاشان و نطنز، جلد 2، تهران: انجمن آثار و مفاخر ملّی.
 • نراقی، حسن، 1349، “حمام تاریخی باغ شاه فین در کاشان”، هنر و مردم ، شماره 101.
 • نراقی، حسن و فرخ غفاری، 1353، خاندان غفاری کاشان، تهران: انتشارات فرهنگ ایران زمین.
 • نصیری‌فر، حبیب‌الله، 1370، مردان موسیقی سنتی و نوین ایران، تهران: انتشارات راد.
 • نعیمی، داود، 1385، افتخارآفرینان استان مرکزی، قم: نشر کومه.
 • نفیسی نیا، لیلا، 1387، “نقش هراتی و بررسی تطبیقی آن در فرش های بیرجند و قشقایی”، مجله نامه پژوهشگاه، نشر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، شماره 24 و 25، ص 131 –
 • نگهبان، عزت الله، 1376، مروری بر پنجاه سال باستان شناسی ایران، تهران: انتشارات سازمان میراث فرهنگی.
 • نوابی، ماهیار، 1334، خاندان وصال شیرازی، تبریز: شرکت سهامی چاپ کتاب آذربایجان.
 • نوربخش، حمید، 1366، ارگ بم، تهران: انتشارات پیام.
 • نوربخش، مسعود، 1380، تهران به روایت تاریخ، تهران: نشر علم.
 • نوغانی، احمد، 1366، “آثار تاریخی شهر فردوس”، مشکوه ، شماره 17.
 • نوری، اسدالله، 1329، تاریخ خانواده اسفندیاری، تهران: اقبال.
 • نوری زاده بوشهری، اسماعیل، 1324، نظری به ایران و خلیج فارس، بیجا: بی نام.
 • نوری کوتنانی، نظام‌الدین، 1380، تاریخ ادبیات مازندران، تهران: نشر زهره.
 • نیکزاد امیرحسینی، کریم، 1333، تاریخچۀ ابنیۀ تاریخی اصفهان، اصفهان: چاپخانۀ داد.
 • نیرومند، کریم، 1347، سخنوران و خطاطان زنجان، زنجان: مؤسسه‌ی مطبوعاتی زعفری.
 • نیرومند، کریم، 1384، شرح زندگانی دانشمندان، رجال لشگری و کشوری استان زنجان، زنجان: عود.
 • نیکزاد امیر حسینی، کریم، 1357، شناخت سرزمین چهار محال، اصفهان: ربانی.
 • نیکزاد امیرحسینی، کریم، 1348، “مسجد تاریخی در قریۀ شهرک چهارمحال”، وحید: سال 6، شماره 5.
 • وثوقی، محمّد باقر، 1374، خنج گذرگاه باستانی لارستان، قم: نشر خرّم.
 • وثوقی، محمّد باقر، 1369، لار شهری به رنگ خاک، تهران: موسسه نشر چشمه.
 • ورجاوند، پرویز، 1349، سرزمین قزوین، تهران: انجمن آثار ملّی.
 • ورجاوند، پرویز، 1366، معماری ایران، دورۀ اسلامی- «آب انبارها»، به کوشش محمد یوسف کیانی، تهران: جهاد دانشگاهی.
 • وفائی، زهره، 1378، نام‌آوران آذربایجان، ج 2، تبریز: انتشارات زینب.
 • وولف، هانس، 1384، صنایع دستی کهن ایران، ترجمه سیروس ابراهیم زاده، تهران: نشر علمی فرهنگی.
 • وندنبرگ، لویی، 1348، باستانشناسی ایران باستان (با مقدمۀ رومن گیرشمن)، ترجمۀ یحیی بهنام، تهران: بی نام.
 • وندنبرگ، لویی، 1381، قلعه پوسکان کازرون، ترجمۀ شیرین بنی احمد، تهران: کازرونیه.
 • ویلبر، دونالد، 1383، باغ های ایرانی و کوشک های آن، ترجمۀ مهین دخت صبا، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
 • ویلبر، دونالد، 1346، معماری اسلامی ایران، دورۀ ایلخانان، ترجمۀ عبدالله فریار، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
 • هاشمی، محمد قاسم، 1381، تاریخ پانصد ساله خاندان شهرستانی، اصفهان: ناشر.
 • هدایت، مهدی قلی، 1344، خاطرات و خطرات، تهران: انتشارات زوار.
 • هدایی، ساعد، 1370، تبریز و میراث های فرهنگی، تبریز: شهرداری تبریز و میراث فرهنگی استان.
 • همایونی، صادق، 1371، فرهنگ مردم سروستان، تهران: به‌نشر.
 • همایی، جلال­الدین، 1390، تاریخ اصفهان، به کوشش ماهدخت همایی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • همایی، جلال‌الدین، غزالی‌نامه، تهران: کتابفروشی فروغی.
 • همدانی، خواجه یوسف، 1362، رتبه‌الحیات، به تصحیح و با مقدمه‌ی محمد امین ریاحی، تهران: توس.
 • هنرفر، لطف الله، 1373، آشنایی با شهر تاریخی اصفهان، اصفهان: گلها.
 • هنرفر، لطف الله، 1383، اصفهان، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
 • هنرفر، لطف الله، 1344، گنجینۀ آثار تاریخی اصفهان، اصفهان: ثقفی.
 • هنرفر، لطف الله، 1375، “گوهر تابناک معماری دوران صفویه در اصفهان (مسجد شیخ لطف الله)”، مسجد: س 5، ش 28، مهر و آبان، ص ص 75 –
 • هنرفر، لطف الله، 1344، “مسجد اشترجان”، وحید: ش 5، ص ص 53 –
 • هویدا، رحیم، 1350، “پل خدا آفرین و برخی از حوادث تاریخی آن بعد از اسلام”، یغما: ش 12 ، س 24، فروردین، ص ص 739 –
 • هویدا، رحیم، 1351، “رودخانۀ قزل اوزن و پل پلدختر”، یغما: س 25، خرداد و تیر، ص ص 173 – 169.
 • هیلند باند، رابرت، 1377، معماری اسلامی، تهران: شرکت پردازش برنامه ریزی شهری.
 • یاوری، حسین، 1380، فلزکاری، تهران: نشر پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی.
 • یغمایی، اقبال، 1353، خداوند دانش و سیاست خواجه نصیرالدین طوسی، تهران: انتشارات اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر.
slot deposit 10 ribu
slot deposit qris
spadegaming
pg soft
habanero
cq9
slot garansi kekalahan