اقوام ایرانی، مازنی

شهرها

آمل

بابل

بهشهر

پل سفید

تنکابن

جویبار

چالوس

رامسر

ساری

شیرگاه

فریدونکنار

قائم شهر

کلاردشت

نکاء

نور

نوشهر

روستاها

بلده

چلاو

چهاردانگه

رِسکِت

سِرن

کجور

کمربن

کوتنا

لاجیم

مِرِس

ورسک

ولاشید

یالو

یوش