مازنی، نور

ویژگی ها

آثار تاریخی

بزرگان

خاندان ها