مازنی، ساری

ویژگی ها

آثار دیرینه شناسی

آثار تاریخی

بزرگان

بازی ها