مازنی، بابل، ویژگی ها

مازنی، بابل

ویژگی ها

آثار تاریخی

زبان و لهجه