اقوام ایرانی، لر کوچک

شهرها

ازنا

الشتر

الیگودرز

پلدختر

خرم آباد

دره شهر

دورود

رومشکان

کوهدشت

نهاوند

روستاها

امام زاده قاسم

چالانچولان

فلک الدین

 کاکارضا

 ولیعصر

عشایر

عشایر لر کوچک