اقوام ایرانی، لر بزرگ

شهرها

ایذه

بروجن

چالشتر

دهلران

سامان

شهرکرد

نورآباد ممسنی

روستاها

دستگرد 

سوسن 

شمی

شهرکیان

فهلیان 

نقنه 

هرچگان 

عشایر

بختیاری