لر، لر بزرگ، عشایر بختیاری

ویژگی ها

جمعیت

ساختار اجتماعی

ساختار سیاسی

طوایف

آثار باستانی

بزرگان ادبی

بزرگان سیاسی

بازی ها

خوراک

پوشاک زنان

پوشاک مردان

صنایع دستی

ابزار

کوچ

مسکن

معیشت، فعالیت زنان

معیشت، دامپروری

مراسم

موسیقی

مذهب